Spor Gönüllülüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor gönüllüleri Derneği olarak spor gönüllülüğüne profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşan bizler spor gönüllülerini her açıdan daha iyi anlamak, spor gönüllüğünü yaymak ve literatüre kazandırmak üzere akademik çalışmalar yapmayı planladık. Bu doğrultuda 2021 yılının şubat ayında Gençlik ve Spor Gönüllüleri Akademik Çalışmalar komisyonu kurulmuştur. Akademik Komisyon spor bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapan akademisyen ve lisansüstü eğitimine devam eden genç ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. Bu komisyon nicel ve nitel çalışmalar ile spor gönüllüğünü bilimsel boyuta taşıyarak literatüre katkı sağlamaya amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda literatüre kazandırılan ilk çalışma ‘’Spor Gönüllülüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Örneği’’ isimli araştırmadır. Araştırmada spor gönüllülüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiyi incelemek hedeflenmiştir. Araştırmanın veri setine Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği eğitimlerden sorumlu birimi Spor Gönüllüleri Akademi  tarafından gerçekleştirilen Kadın ve Spor konulu panele katılan 278 kişinin gönüllü katılımı ile ulaşılmıştır. Araştırma sonucu; katılımcıların cinsiyetleri onların toplumsal cinsiyet eşitliği algılarında farklılık yaratır şeklinde bir sonucuna varılmış ve katılımcıların yaşı toplumsal cinsiyet eşitliği algısında anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Meslek grubu ve önceki gönüllülük deneyimine göre katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği ölçeğinin alt boyutlarına verdikleri cevaplarda anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek içinde yapılan testler sonucuna göre anlamlı farklılıklar belirlenememiştir.

Bu durum karşısında akla gelen ilk sorular; gönüllülük kavramı toplumdaki cinsiyet eşitliği algısına olumlu yönde etki etmekte midir? Eğer olumlu etki etmiyorsa bunun sebebi gönüllülük faaliyetlerinin temelinde cinsiyet eşitliği kavramının yeteri kadar yer almaması mı yoksa cinsiyet eşitliğinin toplumların belli bir kesimini ilgilendirmediği, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği midir?

Çalışma linki; https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-fpf8.pdf

Paylaş